VII Międzynarodowa Konferencja:
Psychiatria Medforum 2013

Psychiatria wobec kryzysu: od diagnozy do terapii

Wisła, 12 - 14 grudnia 2013r.

Pobierz certyfikat

« Powrót na stronę główną

Podsumowanie VII Międzynarodowej Konferencji Psychiatrycznej Wisła 2013

Tegoroczna tematyka konferencji skupiała się wokół problematyki: „PSYCHIATRIA WOBEC KRYZYSU, OD DIAGNOZY DO TERAPII”.

 

Podziękowania w imieniu wszystkich uczestników za zorganizowanie na poziomie światowym tej konferencji kierujemy dla firmy MEDFORUM w Katowicach oraz dla Kliniki Psychiatrii w Katowicach wraz z Panią Profesor Ireną Krupka-Matuszczyk.

 

Wśród istotnych omawianych problemów w lecznictwie psychiatrycznym pojawił się temat praw pacjenta chorego psychicznie, stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec pacjenta psychiatrycznego oraz współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta szpitala psychiatrycznego w aspekcie poprawy opieki nad pacjentem chorym psychicznie.


 

Ważnym i podkreślanym w czasie tej konferencji problemem było odnoszenie się do potrzeby wsparcia organizacji lecznictwa psychiatrycznego w Polsce. Istotne stało się również podkreślenie istotności modelu zintegrowanego lecznictwa psychiatrycznego w zakresie zwrócenia uwagi na rolę psychiatrycznego lecznictwa środowiskowego oraz funkcjonowania oddziałów psychiatrii w szpitalach wielospecjalistycznych. Podkreślono istnienie obok szpitali psychiatrycznych istnienie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Oddziały te mogą zbliżać psychiatrię do medycyny somatycznej, zapewnić łatwiejszy dostęp do konsultacji oraz mniej stygmatyzować chorych.

 

W rozwoju współpracy lecznictwa psychiatrycznego szpitalnego i środowiskowego pomaga zadbanie o właściwą organizację opieki psychiatrycznej w Polsce. Powinna ona pozwolić uniknąć powstawania zjawiska „syndromu drzwi obrotowych”. Może to stać się możliwe, jeśli nie ma pośpiechu w relacji z pacjentem hospitalizowanym, a dalsze leczenie psychiatryczne ambulatoryjne pacjenta jest dostatecznie omówione z chorym i jego opiekunami. Pacjenci nie objęci właściwą opieką psychiatryczną popychają tzw. „drzwi obrotowe”.

 

fot. Medforum


 

W prawidłowej praktyce psychiatrycznej relacja terapeutyczna jest podstawowym rdzeniem leczenia. Od niej zależy bowiem postawienie trafnej diagnozy, w jej klimacie dokonuje się negocjacja pracy terapeutycznej oraz ostatecznie świadczenie pomocy interwencyjnej w kryzysie. Wartym podkreślenia jest fakt, iż już sama relacja terapeutyczna może być czynnikiem leczniczym. Prawidłowa opieka psychiatryczna ma charakter eklektyczny, wymaga bowiem m.inn. obecności interwencji społecznych, psychologicznych lub też związana jest z bezpośrednim wsparciem pacjenta będącego w kryzysie.

 

Ponadto w czasie konferencji podkreślano ważną rolę jaką odgrywa istnienie Rzecznika Praw Pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym. Przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Pacjenta powinno być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w trakcie leczenia są przestrzegane prawa pacjenta. Rzecznik ten powinien wspierać i bronić interesów pacjenta chorego psychicznie. Jednak by jego zadanie było wykonywane zgodnie z prawem, etyką oraz dobrze pojętym interesem zdrowia pacjenta – powinien on wykazywać umiejętność współpracy z personelem leczącym pacjenta, wykazywać cechy empatii, charakteryzować się wyjątkowym taktem, poziomem kultury osobistej i ciągle dokształcać się w zakresie jego zadań i kompetencji, by móc jak najlepiej pełnić swoją funkcję wśród osób dotkniętych chorobą psychiczną.


 

W czasie konferencji mieliśmy możliwość zastanowienia się nad nową Klasyfikacją Chorób Psychicznych DSM-V, która w każdej grupie wiekowej pacjentów stawia pytania o ponowną diagnozę granic zaburzeń psychicznych. Ponadto poszczególni wykładowcy w czasie sesji wykładowych, warsztatowych czy sesji posterowych stawiali pytania o nowe lepsze diagnozowanie i leczenie pacjentów będących w kryzysie zdrowia psychicznego.

 

Mogliśmy więc zgłębić tematykę: kryzysu w chorobach afektywnych, zaburzeniach psychotycznych, uzależnieniach, chorobach psychosomatycznych, kryzysu w chorobie nowotworowej. Świadomość kryzysu chorych psychicznie powinna stać się dla lekarzy i psychoterapeutów bodźcem do podjęcia powtórnej diagnozy rozpoznanych wcześniej zaburzeń psychicznych, podejmowania działań mających na celu optymalizację procesu leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego, poprawy procesu komunikacji w rodzinie osoby z problemami zdrowia psychicznego.

 

Również w czasie konferencji podkreślano, że kryzys w stanie zdrowia psychicznego szczególnie może być odczuwany przez populację osób powyżej 65 roku życia oraz przez populację dzieci i młodzieży. Pacjenci starsi leczeni psychiatrycznie często spotykać się mogą w Polsce z problemem braku wystarczającej ilości łóżek psychogeriatrycznych oraz istnienia form pośrednich i środowiskowych opieki psychiatrycznej.

 

fot. Medforum

 

W populacji osób powyżej 65 roku życia występować mogą różne zaburzenia psychiczne np.: zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia świadomości, depresje, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia. Obraz kliniczny oraz leczenie zaburzeń psychicznych u pacjentów psychogeriatrycznych różni się od podobnych problemów występujących u pacjentów dorosłych w wieku średnim.

 

Równolegle mogliśmy uczestniczyć w czasie konferencji w sesjach satelitarnych i warsztatowych dotyczących m.inn. tematyki: problemów psychiatrycznych u pacjentów uzależnionych od alkoholu, uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania, leków przeciwdepresyjnych, seksualności w relacji lekarz-pacjent. Konferencję wzbogaciła wyjazdowa sesja szkoleniowa (scientific travel) do Ustrońskiego Centrum Psychoterapii „Narcyz“ oraz Międzynarodowa Sesja Studentów.

 

W sobotę odbyła się sesja IN MEMORIAM DR KRZYSZTOFA CZUMY (psychiatra, Dyrektor Centrum Psychiatrii w Katowicach, pionier psychiatrii środowiskowej w Polsce) obejmująca problematykę opieki psychiatrycznej środowiskowej, psychiatrii ekologicznej i kazuistycznej. Konferencję zakończyła debata na temat możliwości reformowania psychiatrii polskiej.

 

Konferencja Psychiatryczna w Wiśle, jak co roku, stała się okazją do wymiany naukowej, kulturowej, społecznej, była świetną okazją do nawiązania relacji z lekarzami, terapeutami i innymi uczestnikami - z całej Polski oraz ze świata. Bardzo praktyczna okazała się również zorganizowana w czasie konferencji kafejka internetowa.
 

 

A wieczorem... można było np. skorzystać z kompleksu basenów hotelu Gołębiewski, czy przenieść dyskusję pokonferencyjną na ulice przepięknej Wisły.

 

W roku 2014 odbędzie się już VIII Międzynarodowa Konferencja Psychiatryczna w Wiśle, na którą w imieniu organizatorów konfrencji – serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

Do zobaczenia za rok w Wiśle!


 

                                                                                                                 Opracowanie: Ewa Ogłodek, Danuta Moś

  • Edukacja Medyczna
  • Psychiatria.pl
  • Medforum